JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

Záložné právo a notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)

  1. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo vo veciach záložného práva
  2. Pripravíme vám zmluvu o zriadení záložného práva vo forme notárskej zápisnice
  3. Vykonáme registráciu v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp)

Občiansky zákonník stanovuje, že na vznik záložného práva sa vyžaduje registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp), ak tento zákon neustanovuje inak. To teda znamená, že pokiaľ hmotné právo neustanovuje inak, môže záložné právo vzniknúť iba registráciou v registri. V praxi sa najčastejšie stretávame s registráciou záložných práv k hnuteľným veciam alebo aj záložných práv k pohľadávkam z účtu.

Žiadosť o registráciu záložného práva podáva priamo u ktoréhokoľvek notára na základe písomnej zmluvy záložca, v ostatných prípadoch záložný veriteľ. Ak záložné právo vzniká rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, registrácia sa vykoná na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo správneho orgánu, ktorý záložné právo zriadil.

Notár zaregistruje v Notárskom centrálnom registri záložných práv na základe žiadosti oprávnenej osoby:

  1. záložné právo
  2. zmeny údajov
  3. začatie výkonu záložného práva
  4. výmaz záložného práva

Tento register je verejne prístupný na stránke Notárskej komory SR www.notar.sk.

Záložnú zmluvu je možné spísať aj formou notárskej zápisnice, ktorá je verejnou listinou a ako taká je silným dôkazným prostriedkom v prípade sporu.

Potrebné doklady:

  • Platný doklad totožnosti – napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, preukaz zdravotnej poisťovne) účastníkov, resp. žiadateľa
  • Aktuálny výpis z obchodného registra u právnickej osoby (zabezpečíme za vás)
  • V prípade ak chcete vykonať len registráciu, tak zmluva o zriadení záložného práva