JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

Register partnerov verejného sektora

  1. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo spojené s registráciou v Registri partnerov verejného sektora (RPVS)
  2. Pripravíme všetky podklady potrebné k registrácii do RPVS
  3. Identifikujeme konečného užívateľa výhod
  4. Vykonáme pravidelné overenie konečného užívateľa výhod, vo väčšine prípadov 2 krát do roka

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj zdravotné poisťovne.

Do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj fyzické osoby a právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora.

Partner verejného sektora sa nezapisuje do RPVS sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu (v zmysle zákona je to advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS (teda nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných údajov).

RPVS sa vedie len v elektronickej podobe a táto je právne záväzná. Právna záväznosť znamená, že údaje zverejnené v RPVS sú účinné voči všetkým a nie je potrebné ich pred orgánmi verejnej moci preukazovať, t.j. orgán verejnej moci si má možnosť tieto údaje zistiť sám.

Sankcie v prípade nesplnenia povinnosti, resp. v prípade uvedenia nepravdivých údajov:

  • Odstúpenie od zmluvy a neplnenie zo strany štátu
  • Pokuta partnera verejného sektora vo výške získaného hospodárskeho prospechu. Ak ho nie je možné určiť registrujúci orgán uloží pokutu 10 000 eur až 1 000 000 eur
  • Pokuta vo výške do 100 000 eur pre každého štatutára
  • Udelenie pokuty má za následok výmaz štatutára zo všetkých spoločností a zákaz vykonávania tejto funkcie na 3 roky
  • Trestnoprávna zodpovednosť partnera verejného sektora, štatutára a oprávnenej osoby

Často kladené otázky: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/FAQ.aspx