JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

Prevod nehnuteľnosti

  1. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo spojené s prevodom a nadobudnutím nehnuteľností
  2. Pripravíme zmluvu o prevode nehnuteľností (kúpnu, darovaciu, zámennú zmluvu) vo forme notárskej zápisnice
  3. V súvislosti so spísaním zmluvy o prevode nehnuteľností vám v prípade potreby pripravíme aj zmluvu o zriadení alebo zrušení vecného bremena (napr. vecné bremeno vo forme doživotného bývania, prechodu cez pozemok a pod.)
  4. Ponúkneme vám možnosť uloženia a zaplatenia kúpnej ceny prostredníctvom notárskej úschovy
  5. Pripravíme a podáme návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Nemusíte ísť na kataster, kupovať kolky, všetko vybavíme za vás
  6. Ušetríme vám správne poplatky o viac ako 50%
  7. Lehota pre kataster na povolenie vkladu zo zmluvy spísanej notárom je podstatne kratšia a to len 20 dní

Či už sa jedná o nadobudnutie rodinného domu, bytu alebo priestoru na podnikanie, jedná sa o veľkú investíciu, ktorú mnohí z nás absolvujú len párkrát za život, a preto musia byť právne otázky prevodu nehnuteľností vyriešené do najmenších detailov.

Notár je odborníkom na právo nehnuteľností a zaručuje teda profesionálnu úroveň pre vyhotovenie príslušných zmlúv a podkladov k prevodu.

Notár okrem samotného spísania zmluvy prešetrí vlastnícke pomery k nehnuteľnosti, bude zodpovedať za preukázanie totožnosti účastníkov, vypracuje bezchybný právny úkon a zabezpečí pre účastníkov zápis v evidencii nehnuteľností.

Notár môže zabezpečiť istenie finančných prostriedkov prostredníctvom notárskej úschovy tak, aby kúpna cena bola predávajúcemu vyplatená až potom, ako bude nehnuteľnosť zapísaná v katastri na nového vlastníka.

Na rozdiel od zmlúv, ktoré spisujú realitné kancelárie, advokáti alebo samotní účastníci, je zmluva o prevode nehnuteľností spísaná vo forme notárskej zápisnice verejnou listinou a ako taká je silným dôkazným prostriedkom v prípade súdneho sporu.

Notár za zmluvu v plnej miere zodpovedá a kataster ju nie je oprávnený skúmať (s výnimkou preskúmania či je v súlade s katastrálnym operátom). Zmluva spísaná vo forme notárskej zápisnice bude v katastri zapísaná podstatne skôr, najneskôr do 20 dní, na rozdiel od bežnej zmluvy, ktorá bude povolená do 30 dní.

V prípade podania návrhu na vklad do katastra elektronicky zákon umožňuje znížiť správny poplatok z návrhu na vklad zo 66 EUR na 18 EUR. Tým za každý úkon notár zabezpečí svojim klientom úsporu vo výške 48 EUR.

Potrebné doklady:

  1. Platný doklad totožnosti – napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, preukaz zdravotnej poisťovne)
  2. Aktuálny výpis z obchodného registra pokiaľ je účastník právnická osoba (zabezpečíme za vás)
  3. Doklad preukazujúci vlastníctvo k nehnuteľnosti (list vlastníctva, rozhodnutie súdu a pod.)