JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

Osvedčovanie právne významných skutočností

Overenie fotokópie

Pri tomto druhu činnosti notár osvedčuje správnosť odpisu listiny s originálom alebo s osvedčenou fotokópiou listiny.

Úlohou notára nie je posúdiť správnosť údajov na listine, ale len skutočnosť či sa listina, ktorej kópiu overuje, zhoduje s originálom.

Týmto úkonom si môžete originál listiny uschovať a ochrániť pred opotrebovaním, stratou, prípadne zničením a používať osvedčenú fotokópiu.

Osvedčenie správnosti odpisu listiny sa vyznačí na odpise vo forme osvedčovacej doložky.

Takáto listina je použiteľná na právne úkony v bežnom styku so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, bankami a inými inštitúciami.

Notár môže overiť takmer všetky listiny, ktorých obsah vie posúdiť, na rozdiel od obcí, ktorých možnosť overovať listiny je značne obmedzená (napr. listiny vo vzťahu k cudzine, občianske preukazy, geometrické plány a pod.)

Notár môže overiť aj listiny, ktoré majú byť použité v zahraničí. Takto overené listiny je potom jednoduché opatriť apostilou (vyšším overením).

Listina, ktorá má byť použitá v zahraničí, musí byť overená len notárom, resp. notárskym kandidátom. Nie je postačujúce, aby takúto listinu overil poverený zamestnanec notára.

V prípade ak chcete listinu použiť v zahraničí a potrebujete jej úradný preklad, odporúčame vám, aby ste si originál listiny nechali najprv úradne overiť a až takto overenú listinu odovzdali prekladateľovi.

Potrebné doklady:

 • Originál alebo overená fotokópia listiny
Overenie podpisu

Pri osvedčení tejto skutočnosti notár overuje totožnosť účastníka, ktorý listinu podpísal, resp. uznal podpis za svoj vlastný.

Účelom overenia pravosti podpisu je overenie totožnosti účastníka tak, aby nemohlo dôjsť k zámene a osoba, ktorá listinu podpísala, bola jednoznačne identifikovateľná.

Osvedčenie pravosti podpisu sa vyznačí na listine vo forme osvedčovacej doložky, ktorá je verejnou listinou.

Veľkou výhodou overenia podpisu u notára je centrálny register osvedčených podpisov vedený Notárskou komorou SR, ktorý je prístupný na internete na stránke a ktokoľvek po zadaní potrebných údajov si môže overiť, či podpis bol skutočne u daného notára overený. Podpis overený na obci sa týmto spôsobom skontrolovať nedá.

Notár na rozdiel od obce môže overovať podpisy aj na listinách so vzťahom k zahraničiu. Následne je takto overenú listinu jednoduché opatriť apostilou (vyšším overením).

Pri overení podpisu sa osoba, ktorej podpis sa overuje, musí pred notárom podpísať alebo podpis uznať za svoj vlastný. Z toho vyplýva, že každý, kto chce overiť podpis, sa musí k notárovi dostaviť osobne. Vo výnimočných prípadoch sa po vzájomnej dohode môže notár dostaviť osobne k účastníkovi (napr. domov alebo do sídla firmy) a podpis overiť pomocou svojej mobilnej kancelárie.

Potrebné doklady:

 • Platný doklad totožnosti – napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, preukaz zdravotnej poisťovne)
Iné skutočnosti

Osvedčenie významných skutočností je dôležitý dôkazný prostriedok v prípade sporu, ale ešte dôležitejšia je ich preventívna úloha, ktorá sporom predchádza.

Okrem klasických osvedčovacích činností notára, akými sú overenie fotokópie alebo podpisu, sa na notára môžete obrátiť kedykoľvek potrebujete osvedčiť právne významnú skutočnosť, dôkaz o významnej skutočnosti alebo priebeh určitého deja.

O osvedčení právne významných skutočností notár spíše notársku zápisnicu, ktorá je verejnou listinou. Verejná listina má silné dôkazné postavenie. Dôkazné bremeno je vždy na tej osobe, ktorá chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené.

Ako príklad možno uviesť len niektoré z rôznych druhov osvedčení, ktoré môže notár vydať.

 1. Osvedčenie o priebehu losovania a žrebovania
 2. Osvedčenie o tom, že osoba žije
 3. Protestácia zmenky
 4. Osvedčenie času predloženia listiny
 5. Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
Osvedčenie vyhlásenie o vydržaní

Vydržanie je osobitým originálnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva. Na základe oprávnenej, dlhodobej a nepretržitej držby zákon dáva oprávnenému držiteľovi, ktorý vec užíva v presvedčení, že mu patrí, možnosť vydržať určitú nehnuteľnosť alebo hnuteľnú vec. Pri vydržaní nehnuteľnosti sa vyžaduje zápis vlastníckeho práva do katastra.

Osvedčenie vyhlásenia sa musí urobiť do notárskej zápisnice, na základe ktorej vykoná okresný úrad, katastrálny odbor záznam do katastra nehnuteľností.

 1. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo vo veciach vydržania vlastníckeho práva
 2. V prípade, ak budú splnené podmienky na vydržanie vlastníckeho práva, spíšeme vám potrebnú osvedčujúcu notársku zápisnicu
 3. Podáme návrh na záznam vydržania v katastri nehnuteľností

Potrebné doklady:

 • Platný doklad totožnosti – napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, preukaz zdravotnej poisťovne)
 • Vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady
 • Listy vlastníctva
 • Vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady
 • Vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu
 • Iné dôkazy
Osvedčenie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov

Vlastníci poľovných pozemkov okrem iného rozhodujú o podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru, ako aj o využití práva poľovníctva v danom poľovnom revíri. Priebeh zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov musí byť osvedčený notárskou zápisnicou.

 1. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo vo veci zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov
 2. Zúčastníme sa schôdze vlastníkov poľovných pozemkov a pripravíme notársku zápisnicu osvedčujúcu jej priebeh
 3. Pripravíme zmluvu o užívaní poľovného revíru, plnomocenstvo na zastupovanie ako aj všetky ostatné listiny potrebné k priebehu zhromaždenia a následnej registrácii na príslušnom okresnom úrade

Potrebné doklady:

 • Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Pozemkové spoločenstvá a urbariáty

Pozemkové spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve, ktorá sa uzatvára medzi vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov alebo všetci vlastníci spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.

O založení spoločenstva, ktorým sa mimo iné myslí spoločná nehnuteľnosť a spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť a o voľbe členov orgánov takéhoto spoločenstva sa musí vyhotoviť notárska zápisnica.

 1. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo vo veci pozemkových spoločenstiev
 2. Zúčastníme sa schôdze vlastníkov podielov v pozemkovom spoločenstve a pripravíme notársku zápisnicu osvedčujúcu jej priebeh
 3. Pripravíme zmluvu o spoločenstve ako aj všetky ostatné listiny potrebné k priebehu zhromaždenia a následnej registrácii pozemkového spoločenstva

Potrebné doklady:

 • Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov podielov v pozemkovom spoločenstve