JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

Obchodné spoločnosti a družstvo

Ukončenie podnikania

V prípade ak imanie obchodnej spoločnosti nenadobúda právny nástupca, alebo ak osobitný zákon neustanovuje inak, vyžaduje sa pred zánikom právnickej osoby jej likvidácia.

Likvidácia spoločnosti je jedným zo zákonných spôsobov, ktorý predchádza zániku spoločnosti a to na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zrušení likvidáciou (bez právneho nástupníctva).

Jej účelom je zistiť všetok majetok spoločnosti, uhradiť záväzky ich veriteľom a prípadný likvidačný zostatok rozdeliť medzi spoločníkov.

Po rozdelení likvidačného zostatku je podaný návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Ide o pomerne zdĺhavý proces, ktorý často trvá aj viac ako 1 rok.

 1. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo potrebné k zrušeniu spoločnosti s likvidáciou
 2. Pripravíme vám notársku zápisnicu osvedčujúcu priebeh zhromaždenia spoločníkov spoločnosti o zrušení spoločnosti a menovaní likvidátora
 3. Pripravíme všetky ostatné listiny potrebné k zrušeniu spoločnosti
 4. Pripravíme a podáme návrh na výmaz spoločnosti do obchodného registra
Založenie obchodnej spoločnosti

Rozsah poskytovaných služieb:

 • Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, s.r.o.
 • Založenie akciovej spoločnosti, a.s.
 • Založenie komanditnej spoločnosti, k.s.
 • Založenie verejnej obchodnej spoločnosti, v.o.s.
 • Založenie družstva

Úspešné začatie podnikania nevyžaduje len nápad či víziu, ale aj stabilné právne základy na ktorých bude podnikanie postavené.  Založenie akejkoľvek obchodnej spoločnosti či družstva je komplikovaný právny proces, ktorého právna úprava podlieha častým zmenám.

K začatiu podnikania je potrebné zvoliť názov spoločnosti, sídlo, zvoliť predmety podnikania, vypracovať zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu, zvoliť správne živnosti a ohlásiť ich na príslušnom okresnom úrade, zvoliť výšku základného imania, upraviť vzťahy medzi spoločníkmi, upraviť rozsah oprávnenia konateľov spoločnosti, vyžiadať súhlas daňového úradu, zaregistrovať spoločnosť na daňovom úrade, overiť podpisy, vypracovať a podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra, zaplatiť súdne a správne poplatky a mnoho ďalších úkonov.

A pri tom všetkom by ste sa nemali uspokojiť "len" so splnením zákonných náležitostí a rýchlym založením spoločnosti. Spoločnosť, ktorú zakladáte, by vám mala byť "šitá na mieru," mali by ste mať zodpovedané aj širšie otázky súvisiace priamo alebo nepriamo so založením spoločností, ako aj poznať svoje práva a povinnosti. V neposlednom rade by ste mali mať dôveru v odbornosť a zodpovednosť osoby, ktorá vám pri založení spoločnosti asistuje.

To všetko viete dosiahnuť prenechaním založenia spoločnosti notárovi, ktorý je odborníkom na právo obchodných spoločností.  Pri založení spoločnosti naším notárskym úradom absolvujete rozhovory s právnikmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti obchodného práva, ktorí vám poradia a zodpovedia vaše otázky.

Dôveryhodnosť štátu v notára sa najviac prejaví pri založení akciovej spoločnosti a družstva. K ich založeniu je potrebné spísanie verejných listín - notárskych zápisníc.

V dnešnej uponáhľanej dobe vám pri založení obchodnej spoločnosti ušetríme množstvo vášho drahocenného času, energie a peňazí a zároveň predchádzame problémom a sporom v budúcnosti.

 1. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo k založeniu spoločnosti
 2. Pripravíme vám zakladateľskú listinu resp. spoločenskú zmluvu vo forme notárskej zápisnice
 3. Pripravíme vám všetky ostatné listiny potrebné na založenie spoločnosti (zmluvy, vyhlásenia, návrhy)
 4. Ohlásime za vás živnosti, prevezmeme za vás živnostenské oprávnenie
 5. Zaregistrujeme vás za platiteľa dane z príjmu
 6. Pripravíme a podáme za vás návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra
 7. Vybavíme za vás všetky náležitosti na všetkých príslušných úradoch, takže nebudete už musieť nikde chodiť

Potrebné doklady:

 •  Platný doklad totožnosti – napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, preukaz zdravotnej poisťovne)
 • Aktuálny výpis z obchodného registra, ak je zakladateľ právnická osoba (zabezpečíme za vás)
Zmeny v obchodnej spoločnosti

Zoznam najčastejších zmien a poskytovaných služieb:

 • Zmena obchodného mena spoločnosti
 • Zmena sídla spoločnosti
 • Rozšírenie predmetu podnikania
  • Pridanie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti
  • Zrušenie živnostenského oprávnenia
  • Pridanie predmetu podnikania podľa osobitného predpisu (napr. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výkon činnosti architekta, stavebný dozor, kamiónová doprava)
 • Zmeny základného imania
  • Zvýšenie a zníženie základného imania
  • Zmena rozsahu splatenia základného imania
  • Prepočet základného imania zo slovenskej meny na eurá
 • Zmena v osobe spoločníka
  • Prevod obchodného podielu
  • Vstup nového spoločníka do spoločnosti
  • Vylúčenie spoločníka
 • Zmeny v orgánoch spoločnosti
  • Vymenovanie a odvolanie konateľa
  • Vzdanie sa funkcie konateľa
  • Vymenovanie a odvolanie prokuristu
  • Vymenovanie a odvolanie člena dozornej rady
  • Vymenovanie a odvolanie člena predstavenstva
 • Zmena právnej formy obchodnej spoločnosti

Podnikanie, rovnako ako aj život prináša so sebou časté zmeny. Zmeny v obchodných spoločnostiach a družstve sú často komplikovanejšie a náročnejšie ako samotné založenie spoločnosti.

Ak potrebujete vykonať akékoľvek zmeny v obchodnej spoločnosti, obráťte sa na nás a my vám poskytneme kompletné služby od právneho poradenstva, spísania listín, až po zápis zmien.

Pred vykonaním zmien  v spoločnosti absolvujete rozhovory s právnikmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti obchodného práva, ktorí vám poradia a zodpovedia vaše otázky.

Viaceré zmeny v akciovej spoločnosti je možné vykonať len so súčinnosťou notára, ktorý musí osvedčiť priebeh valného zhromaždenia do notárskej zápisnice.

V dnešnej uponáhľanej dobe vám ušetríme množstvo vášho drahocenného času, energie a peňazí a zároveň predchádzame problémom a sporom v budúcnosti.

 1. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo k zmenám v spoločnosti a družstve
 2. Pripravíme notársku zápisnicu osvedčujúcu priebeh valného zhromaždenia spoločnosti
 3. Pripravíme zmluvu o prevode obchodného podielu
 4. Pripravíme vám všetky ostatné listiny potrebné k zmenám v spoločnosti a družstve (zmluvy, vyhlásenia, návrhy)
 5. Vybavíme všetky náležitosti na všetkých príslušných úradoch, takže nebudete už musieť nikde chodiť
 6. Podáme návrh na zápis zmien v spoločnosti a družstve do obchodného registra

Potrebné doklady: 

 • Aktuálny výpis z obchodného registra (zabezpečíme za vás)
 • Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Pozvánka na valné zhromaždenie

 

Založenie a zrušenie družstva

Družstvo je spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Družstvo musí mať najmenej päť členov, to neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby. Základné imanie družstva musí byť najmenej 1.250,- EUR a tvorí ho súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva.

Na založenie a zrušenie družstva sa vyžaduje prítomnosť notára, ktorý overí priebeh ustanovujúcej schôdze družstva a rozhodnutie členskej schôdze o zrušení družstva.

 1. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo k založeniu, alebo zrušeniu družstva
 2. Pripravíme vám notársku zápisnicu osvedčujúcu priebeh schôdze družstva
 3. Pripravíme a podáme za vás návrh na zápis alebo výmaz družstva do obchodného registra

Potrebné doklady:

V prípade založenia družstva:

 • Zoznam budúcich členov družstva
 • Návrh stanov budúceho družstva
 • Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu

V prípade zrušenia družstva:

 • Zoznam členov družstva
 • Stanovy družstva
 • Pozvánka na členskú schôdzu
 • Aktuálny výpis z obchodného registra (zabezpečíme za vás)
Zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti
 1. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo potrebné k zrušeniu spoločnosti bez likvidácie a jej následnému zlúčeniu s inou spoločnosťou
 2. Poradíme vám v otázkach cezhraničného zlúčenia alebo splynutia spoločností
 3. Pripravíme notársku zápisnicu osvedčujúcu priebeh valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti o zrušení spoločnosti a schválení zlúčenia s inou spoločnosťou
 4. Pripravíme zmluvu o zlúčení vo forme notárskej zápisnice
 5. Pripravíme všetky ostatné listiny potrebné k zrušeniu a zlúčeniu spoločnosti
 6. Pripravíme a podáme návrh na výmaz a zmeny v spoločnosti do obchodného registra

Jedným zo spôsobov zrušenia spoločnosti bez likvidácie je aj jej dobrovoľné zrušenie zlúčením, splynutím, alebo rozdelením.

V procese dochádza k právnym, ekonomickým aj organizačným zmenám v pôvodných subjektoch.

Ide o veľmi rýchly spôsob ukončenia podnikania, kedy dochádza k výmazu spoločnosti z obchodného registra do dvoch dní od podania návrhu na výmaz a zaplatenie súdneho poplatku.

Súčinnosť notára v procese je nevyhnutná, keďže zmluva o zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice.

Bez notára sa nezaobídete ani pri cezhraničnom zlúčení alebo cezhraničnom splynutí spoločností, kde je jedna zo spoločností slovenskou spoločnosťou a kde notár vydá osobitné osvedčenie o splnení zákonom stanovených podmienok.