JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

Notárska úschova

  1. Na základe dohody v kúpnej zmluve a zápisnici o úschove peňazí, prijmeme kúpnu cenu do notárskej úschovy a zabezpečíme jej bezpečné odovzdanie až po stanovení presne stanovených podmienok
  2. Prijmeme do úschovy listinu a zabránime tak jej strate alebo zničeniu. V prípade potreby je možné dohodnúť, že bude listina vydaná inej osobe len za splnenia presne stanovených podmienok

Notár môže vziať do úschovy závet, rôzne ďalšie listiny a peniaze.

Najčastejšie sa v praxi využíva notárska úschova peňazí pri prevode nehnuteľností. Zloženie peňazí do notárskej úschovy predstavuje jeden z najbezpečnejších spôsobov úhrady kúpnej ceny. Predávajúci má istotu, že kúpna cena existuje a v prípade splnenia podmienok mu bude vyplatená a kupujúci neriskuje, že vyplatí kúpnu cenu predtým, než budú stanovené podmienky splnené.

Notárska úschova je akousi poistkou pre všetky zmluvné strany, ktorá Vás efektívne ochráni pred rôznymi komplikáciami, ktoré môžu pri prevode nehnuteľností vzniknúť.

Notárska úschova sa okrem prevodov nehnuteľností využíva aj v iných situáciách, kedy dochádza k zaplateniu kúpnej ceny a odovzdaniu peňazí. Taktiež sa notárska úschova využíva pri úschove vzácnych alebo dôverných listín.

Notárska úschova je chránená pred prípadnou exekúciou na osobu, ktorá zložila peniaze do úschovy. Exekútor nemôže zablokovať účet notárskej úschovy ani nijako zaviazať notára, aby mu peniaze z úschovy odovzdal.

V európskych krajinách s vyspelou právnou kultúrou je prevod kúpnej ceny prostredníctvom notárskej úschovy zaužívaným postupom, bez ktorého si kúpu alebo predaj nehnuteľnosti nemožno predstaviť.

Potrebné doklady:

  • Platný doklad totožnosti – napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, preukaz zdravotnej poisťovne)
  • Aktuálny výpis z obchodného registra pokiaľ je účastník právnická osoba (zabezpečíme za vás)