JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

Majetok manželov

  1. Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  2. Pripravíme vám dohodu o zúžení alebo rozšírení bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice
  3. Pripravíme vám dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode

Na Slovensku zatiaľ neexistuje inštitút predmanželskej zmluvy. To ale neznamená, že si svoj majetok nemôžete ochrániť. V takom prípade je potrebné sa obrátiť na notára, ktorý do notárskej zápisnice môže bezpodielové spoluvlastníctvo zúžiť alebo rozšíriť. Hlavný rozdiel oproti predmanželskej zmluve je v tom, že takáto zmluva sa dá spísať iba po uzavretí sobáša.

V bezpodielovom spoluvlastníctve je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva s výnimkou veci získaných darom alebo dedičstvom, veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov a tiež veci vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý vec vlastnil pred uzavretím manželstva, alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Manželia si môžu dohodou upraviť rozsah bezpodielového spoluvlastníctva určený zákonom buď tak, že ho rozšíria, alebo tak, že ho zúžia. Okrem rozšírenia a zúženia BSM sa môžu manželia dohodnúť aj na tom, že vznik bezpodielového spoluvlastníctva budú viazať na deň zániku manželstva.

V praxi sa najčastejšie vyskytujú požiadavky na zúženie BSM manželov najmä vtedy, ak jeden z manželov začne podnikať alebo pri zakúpení nehnuteľnosti za peniaze len jedného z nich. V takýchto prípadoch s vami notár spíše notársku zápisnicu, kde budú na základe dohody z BSM vyňaté veci, ktoré by doň inak patrili.

Rozšírenie BSM znamená, že do BSM budú na základe dohody o rozšírení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva patriť aj také veci, ktoré by inak patrili do výlučného vlastníctva iba jedného z manželov, napr. veci ktoré získa darom alebo dedením.

Podmienkou platnosti, ktorá prispieva k právnej istote, je obligatórnosť uzavretia takýchto dohôd vo forme notárskej zápisnice.

Zánikom manželstva zanikne aj BSM. Jeden zo spôsobov vyporiadania BSM po zániku manželstva je vyporiadanie dohodou. Spísaním dohody o vyporiadaní BSM u notára máte istotu, že listinu spisuje odborník, ktorý poradí manželom usporiadať vlastnícke vzťahy a že táto listina bude obsahovať všetky formálne a materiálne náležitosti.

Notár ako štátom poverená osoba dbá na to, aby pred ním uzatvorená zmluva bola nestranná a mala vysokú právnu istotu aj pre prípad budúcich sporov.

Potrebné doklady:

  1. Platný doklad totožnosti – napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, preukaz zdravotnej poisťovne)
  2. Sobášny list
  3. Právoplatné rozhodnutie o rozvode