JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

Dobrovoľná dražba a Notársky centrálny register dobrovoľných dražieb (NCRdr)

Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti, alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahne sumu 33.193,92 EUR, musí byť priebeh dražby osvedčený notárskou zápisnicou.

Oznámenie o dražbe musí byť zverejnené v Notárskom centrálnom registri dražieb (NCRdr).

Notársky centrálny register dražieb je verejne prístupný na stránke Notárskej komory SR www.notar.sk.

  1. Zúčastníme sa dobrovoľnej dražby a pripravíme osvedčenie o jej priebehu
  2. Po dohode je možné si dohodnúť ľubovoľné miesto a čas konania dražby
  3. Ponúkame vám aj priestory našej zasadacej miestnosti na konanie dražby
  4. Zaregistrujeme oznámenie o dobrovoľnej dražbe v Notárskom centrálnom registri dražieb (NCRdr)
  5. Zaregistrujeme oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby v Notárskom centrálnom registri dražieb (NCRdr)

Potrebné doklady:

  1. Platný doklad totožnosti – napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, preukaz zdravotnej poisťovne) dražobníka, resp. konateľa dražobníka a licitátora
  2. Aktuálny výpis z obchodného registra dražobníka