JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

2% dane z príjmu a Notársky centrálny register určených právnických osôb

Každý žiadateľ, ktorý sa uchádza o 2% dane z príjmov sa musí registrovať do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (NCRpo) na notárskom úrade. Takýto žiadateľ o registráciu u notára do NCRpo musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti a predložiť notárovi potrebné listiny, bez ktorých registrácia nie je možná.

Podrobné odpovede na otázky ohľadom registrácie môžete nájsť na stránke Notárskej komory SR - otázky a odpovede.

Potrebné doklady:

  1. Rozhodnutie o registrácii, t.j. o založení organizácie s právnou subjektivitou (dokladom o registrácii sú stanovy spoločnosti registrované Ministerstvom vnútra SR), vrátane potvrdenia o pridelení IČO, pričom žiadateľ musel vzniknúť najneskôr do konca roku 2015
  2. Potvrdenie od Sociálnej poisťovne SR nie staršie ako 30 dní o tom, že daný žiadateľ nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie. Ak žiadateľ nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedený v registri a tým mu ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení
  3. Potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že žiadateľ nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci žiadateľa poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie u oboch poisťovní. Ak žiadateľ nemá zamestnancov, toto potvrdenie žiadateľ nepredkladá
  4. Potvrdenie banky o vedení účtu a číslo účtu daného žiadateľa, na ktorý má byť podiel 2% z dane poukázaný, a ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje
  5. Stanovy právnickej osoby, ktorá žiada o registráciu.
  6. Platný doklad totožnosti štatutára právnickej osoby – napr. občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie k dlhodobému pobytu cudzinca (ako preukaz totožnosti neslúži vodičský preukaz, potvrdenie policajného zboru o odovzdaní občianskeho preukazu a žiadosť o vydanie nového, preukaz zdravotnej poisťovne)