JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

Služby ktoré poskytujeme

Praktické riešenia právnych záležitostí v súkromnej aj podnikateľskej oblasti

ikona

Poskytneme Vám kompletné právne poradenstvo k založeniu a zmenám v spoločnosti. Pripravíme pre vás všetky listiny a zastúpime vás na úradoch. Šetríme vám čas, energiu a peniaze.

Viac »
ikona

Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo k prevodu nehnuteľnosti a pripravíme vám zmluvy potrebné k prevodu (dar, kúpa, zámena). Zoberieme do úschovy kúpnu cenu. Zastúpime vás na katastri a ušetríme správny poplatok. Predchádzame sporom do budúcna.

Viac »
ikona

Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo vo veciach úpravy majetkových vzťahov v manželstve. Pripravíme vám dohody o zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), rozšírení BSM alebo dohodu o vyporiadaní BSM po rozvode.

Viac »

ikona

Spíšeme vám notársku zápisnicu – exekučný titul, ktorá bude priamo vykonateľná. Vyhnete sa dlhému a nákladnému súdnemu konaniu. Poradíme vám, ak potrebujete európsky exekučný titul.

Viac »
ikona

Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo v oblasti dedičského práva. Pripravíme vám návrh na prejednanie dedičstva, resp. novoobjaveného majetku. Na základe poverenia súdu následne prejednáme dedičstvo.

Viac »
ikona

Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo, ak chcete zabezpečiť majetok pre prípad smrti. Spíšeme vám závet, listinu o vydedení, vyhlásenie o voľbe práva. Zabránime strate, zničeniu a zneužitiu týchto listín.

Viac »

ikona

Ak potrebujete zabezpečiť silný dôkazný prostriedok, obráťte sa na notára, ktorý osvedčí priebeh deja alebo významné skutočnosti vo forme verejnej listiny do notárskej zápisnice.

Viac »
ikona

Poskytneme vám kompletné právne poradenstvo v oblasti záložného práva. Spíšeme zmluvu o zriadení záložného práva a zaregistrujeme záložné právo v Notárskom centrálnom registri záložných práv (NCRzp).

Viac »
ikona

Vystavíme na počkanie výpis z Obchodného registra SR. Nemusíte chodiť na súd, kupovať kolky alebo čakať v radoch. U notára dostanete výpis rýchlo a pohodlne.

Viac »

ikona

Uschováme vaše dôležité listiny a ochránime ich tak pred stratou, poškodením alebo zničením. V prípade predaja alebo kúpy zoberieme do úschovy peniaze a zabezpečíme úhradu kúpnej ceny.

Viac »
ikona

Notár ako štátom určená osoba spisuje notárske zápisnice, ktoré sú verejnými listinami a majú zvláštnu dôkaznú silu spočívajúcu v tom, že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené.

Viac »
ikona

Listiny, ktoré vložíte u notára do špeciálneho registra listín (NCRls), sú okamžite dostupné u ktoréhokoľvek iného notára na Slovensku. Nemusíte si už listiny posielať kuriérom alebo poštou.

Viac »

ikona

Zúčastníme sa dobrovoľnej dražby, ktorej priebeh musí byť osvedčený notárskou zápisnicou. V prípade potreby vám poskytneme aj priestory našej zasadacej miestnosti. Zaregistrujeme príslušné oznámenia do Notárskeho centrálneho registra dražieb.

Viac »
ikona

Každý žiadateľ, ktorý sa uchádza o 2% dane z príjmov, sa musí registrovať do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb (NCRpo) na notárskom úrade.

Viac »
ikona

Poskytneme Vám služby oprávnenej osoby k registrácii do Registra partnerov verejného sektora SR (RPVS), zaregistrujem Vás do RPVS a overíme konečného užívateľa výhod.

Viac »