JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

O nás

 

Kto je notár?

Notár je verejný činiteľ a vykonávanie notárskej činnosti je výkon verejnej moci. Poslaním notára je najmä spisovanie notárskych listín o právnych úkonoch a osvedčovanie právne významných skutočností.

Notára menuje a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Svojím postavením dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a predchádzanie sporom.

Je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.

Notár je orgánom verejnej moci, ktorú štát poveril spisovaním verejných listín, listín s dôkaznou silou väčšou ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty. Notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a v súlade s Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.

Notár pomáha predchádzať sporom. Je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, je právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.

Notár je poradcom rodiny, na ktorého sa môžete s dôverou obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti.

Notár je v konaní o dedičstve súdom povereným komisárom na vykonanie úkonov o dedičstve. Dedičské konanie je súdnym konaním, notára poveruje príslušný súd podľa rozvrhu práce a úkony vykonané súdnym komisárom v dedičskom sú úkonmi súdu.

Notár je aktívny v oblasti obchodného práva a jeho pomoc oceníte pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností. Ide o odborníka s vysokou odbornou spôsobilosťou, ktorý dôsledne uplatňuje právo, ale aj morálnou integritou a rešpektovaním najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe.

Notár je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.

Notár je vždy pripravený kvalifikovane poradiť a pomôcť vám vo vašich životných situáciách.


Odmena notára

Podľa zákona za činnosť patrí notárovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času, ktoré tvoria príjem notára.

Odmena notára je určená pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu jednotne pre všetkých notárov. Výška odmeny je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31 / 1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov. Sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť, ako príloha Vyhlášky je k dispozícii na stránke Notárskej komory, ako aj našej webovej stránke v sekcii Listiny a odkazy.

V súvislosti s konkrétnymi právnymi úkonmi Vám radi poskytneme informácie ohľadom odmeny notára, kontaktujte nás.


Ako si vybrať notára?

Miestna príslušnosť notára nie je daná. Znamená to, že klient sa môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie notárskej činnosti alebo so žiadosťou o poskytnutie právnych rád, či spísanie iných listín na ktoréhokoľvek notára podľa vlastného výberu.

Výnimkou je pôsobenie notára ako súdneho komisára v dedičských veciach. Činnosťou súdneho komisára v konaní o dedičstve sú notári poverovaní súdom podľa stanoveného rozvrhu a to v rámci obvodu súdu prvého stupňa, v ktorom mal poručiteľ posledné trvalé bydlisko.