JUDr. Martin Selecký a JUDr. Zuzana Sabová

+421 905 759 499 | info@notartrebisov.sk     SK | EN

GDPR

 

Všeobecné informácie pre dotknuté osoby

Tu poskytnuté informácie sú určené dotknutým osobám, aby mali informácie o spracovaní a ochrane svojich osobných údajov, ktoré sú spracovávané v informačnom systéme notárskeho úradu. Tieto osobné údaje sú na NÚ spracovávané v súlade so Zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon na OOÚ“).

Tu poskytnuté informácie spĺňajú požiadavky § 19 Zákona na OOÚ o rozsahu informácií, ktoré je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od nej.

Kategórie dotknutých osôb

 1. účastníci notárskeho úkonu a ich zástupcovia, svedkovia úkonu a svedkovia totožnosti
 2. účastníci súdneho konania a ich zástupcovia
 3. účastníci rozhodcovského konania alebo mediácie
 4. klienti

Spracúvanie a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ (notársky úrad)  
Meno a priezvisko:  JUDr. Martin Selecký a JUDr. Viera Selecká
Adresa:  M. R. Štefánika 3544/30, Trebišov 075 01
IČO:  JUDr. Viera Selecká 31946046, JUDr. Martin Selecký 42409578
Telefón:  056/6723920
Mobil:  0905 759 499
E-mail:  info@notartrebisov.sk
Zodpovedná osoba  
Meno a priezvisko:  JUDr. Martin Selecký a JUDr. Viera Selecká
Adresa:  M. R. Štefánika 3544/30, Trebišov 075 01
IČO: 
Telefón:  056/6723920
Mobil:  0905 759 499
E-mail:  info@notartrebisov.sk
Účel spracúvania osobných údajov Právny základ
Výkon notárskej činnosti spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme,
 • Plnenie právnej povinnosti, zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
osvedčovanie právne významných skutočností
konanie vo veciach notárskych úschov
konanie vo veciach notárskych centrálnych registrov
činnosť osvedčujúcej osoby
Činnosť notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve a v konaní o umorení listiny
 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme
Iná činnosť notára v súvislosti s notárskou činnosťou poskytovanie právnych rád
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
 • Plnenie úlohy vo verejnom záujme
spisovanie iných listín
správa majetku a zastupovanie v súvislosti so správou majetku
zastupovanie v katastrálnom konaní
Osobitná činnosť notára rozhodcovská a mediačná činnosť
 • Súhlas dotknutej osoby,
 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
Činnosť notára ako oprávnenej osoby vo vzťahu k Registru partnerov verejného sektora
 • Súhlas dotknutej osoby,
 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisy
 • Súhlas dotknutej osoby,
 • Spracovávanie OÚ je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

Príjemcovia a subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované

 1. účastníci notárskeho alebo súdneho úkonu a ich zástupcovia
 2. účastníci rozhodcovského konania alebo mediácie
 3. svedkovia úkonu a svedkovia totožnosti
 4. tlmočník, prekladateľ
 5. súdy
 6. súdny exekútor
 7. orgány činné v trestnom konaní
 8. orgány štátnej správy a verejnej správy
 9. iný notár (ak tento spisuje pokračovaciu notársku zápisnicu)
 10. Notárska komora Slovenskej republiky
 11. systém ARERT (Združenie Európskej siete registrov závetov)
 12. orgány dohľadu nad notárskou činnosťou
 13. partner verejného sektora, spoločník partnera verejného sketora, člen dozorného orgánu partnera verejného sektora
 14. verejnosť (zverejnené údaje notárskych centrálnych registrov, zákonom nariadené zverejnené písomnosti)
 15. orgány finančnej správy

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

 1. systém ARERT (v prípade lustrácie závetov v tomto systéme – realizuje sa prostredníctvom NK SR)
 2. v prípade žiadosti o právnu pomoc vo vzťahu k inej krajine
 3. pri používaní dátových úložísk mimo SR alebo EÚ (e-maily, upload súborov, ...)
Doba uchovávania osobných údajov
pri výkone notárskej činnosti
 • počas celej doby výkonu notárskeho úradu,
 • po zániku výkonu notárskeho úradu sa spisy, registre a úradná pečiatka notára odovzdávajú príslušnému súdu prvého stupňa (v obvode ktorého sa nachádzalo sídlo notára)
pri inej činnosti notára v súvislosti s notárskou činnosťou
pri osobitnej činnosti notára – rozhodcovská a mediačná činnosť
pri činnosti notára ako oprávnenej osoby vo vzťahu k Registru partnerov verejného sektora
pri činnosti notára ako súdneho komisára
 • spisy sa nachádzajú u notára až do právoplatného skončenia veci (s výnimkou prípadov, ak ich notár predložil inému orgánu, napr. súdu na účely rozhodovania o opravnom prostriedku) a po vykonaní úkonov, ktoré je notár povinný urobiť po právoplatnom skončení veci, sa spisy postúpia príslušnému súdu prvého stupňa,
 • zápisy v príslušných registroch Dnot a N, Nz sa uchovávajú počas celej doby výkonu notárskeho úradu
pri žiadosti o prijatie do zamestnania a životopisu počas doby výberového konania alebo do odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov

Práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane osobných údajov

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom (§ 21 ZOOÚ)
 • Právo na opravu osobných údajov (§ 22 ZOOÚ)
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (§ 24 ZOOÚ)
 • Právo odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov (§ 14 ZOOÚ)
 • Právo na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov podľa § 100 ZOOÚ

Práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane osobných údajov, ktoré nie je možné uplatniť alebo iba v obmedzenom rozsahu

 • Právo na výmaz osobných údajov (§ 23)
 • Právo na prenosnosť osobných údajov (§ 26)
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27)

Zákonnosť požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutej osoby

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu:

 • meno a priezvisko, titul,
 • dátum narodenia, rodné číslo,
 • rodinný stav,
 • lokalita, adresa,
 • telefónne číslo, e-mail,
 • podpis,
 • číslo občianskeho preukazu

je zákonnou požiadavkou, t.j. dotknutá osoba je povinná zo zákona tieto osobné údaje poskytnúť.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania

 • V prostredí NÚ nie je zavedené automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle ZOOÚ.